معرفی شرکت

ماموریت شرکت

شرکت تندیس تجارت باختر بعنوان بازوی عمرانی گروه مالی گردشگری ماموریت دارد ضمن برآورده کردن نیازی های عمرانی گروه مالی گردشگری ، حضوری فعال در صنعت ساختمان و عمران کشور ، با در نظر گرفتن اهداف ذیل داشته باشد؛
۱) افزایش توان فنی - مهندسی و طراحی در سطح گروه
۲) ارتقای بهره‌برداری از فناوری روز
۳) رشد سهم بازار از طریق ورود به پروژه های عمرانی بزرگ و پربازده
۴) ارتقای رضایت کارفرمایان و مشتریان
۵) افزایش حاشیه سود
۶) افزایش صدور خدمات فنی مهندسی
۷) عقد قرارداد های پیمانکاری برون سازمانی با روشهای (EPC , PC , EPC+F , BLT , BOT ) در کشور.