مهمترین اقدامات انجام شده در پروژه نگین افق نیایش در فاصله زمانی انتعقاد قرارداد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴تا تحویل کارگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱به طور کلی در دو بخش تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی صورت گرفته است.

در بخش تجهیز کارگاه  اقداماتی چون؛ تامین و تجهیز دفاتر کارفرما ، نظارت و پیمانکار ، احداث و تجهیز کمپ های اسکان کارگری به ظرفیت ۲۵۰ نفر ، راه اندازی سیستم سرور ، شبکه و اینترنت پروژه ، نصب و راه اندازی ، دوربین های مداربسته نظارتی و امنیتی ، تکمیل کادر فنی ، اجرایی ، مالی ، HSE، تدارکات ، انبار و فناوری اطلاعات ، برگزاری مناقصه و  انعقاد قرارداد با پیمانکاران  جزء آرماتور بندی ،قالب بندی و بتن ریزی، زون بندی پروژه به سه زون عملیاتی با مجموع ۱۵۰ نیرو برای شروع در دو شیفت روز و شب ، انعقاد قرار داد با شرکت ایمن گسترمرصاد، جهت حفاظت فیزیکی پروژه ، اور هال ۳ دستگاه تاورکرین    ۲۵ ،  ۱۲ و   ۸ تن  ، خرید یک دستگاه تاورکرین  ۱۲ تن، اجرای فونداسیونهای تاور ۲۵ و ۱۲ تن و شروع به نصب همزمان  ، خرید کوپلرهای مورد نیاز و دستگاه های رولینگ ، خرید ۲ دستگاه آسانسور کارگاهی،  تامین قالب های  یوبوت و  وافل ، تامین ماشین آلاتی چون  ؛ دستگاه خم و برش و  اره آتشی ، خاموت زن و اسپیرال زن ،  تامین یک دستگاه پلیسینگ بوم جهت بتن ریزی،  ورود دو دستگاه دیزل ۴۰۰ و ۶۰۰ KVa  ،  تامین میز قالب های مورد نیاز و   H۲۰ و پلای وود انجام گرفته است.

همچنین در بخش  عملیات اجرایی پروژه فعالیت های چون ؛ تکمیل آرماتور بندی ستون های زون ۱ ، تکمیل آرماتور بندی و قالب بندی دیواره حائل ضلع جنوب بخش اسپیرال و آماده سازی جهت بتن ریزی  ، تکمیل آرماتور بندی و شروع به قالب بندی بخش مثلثی طبقه منفی ۷  ، شروع داربست بندی و آرماتور بندی راه پله ها طبقات منفی ۹ و ۷  ، شروع به مونتاژ قالب دیواره با اسکافلد و اچ ۲۰ و پلای وود و شروع عملیات خم و برش و رزوه سازی جهت اجرای کوپلر میلگرد ها انجام گرفته است.

تاریخ انتشار : 1401/04/14