جلسه هیئت مدیره شرکت تندیس تجارت باختر در روز سه شنبه مورخه 1401/09/22 در دفتر دکتر خامی مدیرعامل هلدینگ سمگا برگزار گردید. در این جلسه دکتر علیرضایی مدیرعامل شرکت ، گزارشی از روند پیشرفت پروژه ها ، اقدامات انجام شده و سایر موارد کلی شرکت ارائه گردید.


جلسه هیئت مدیره شرکت تندیس تجارت باختر در روز سه شنبه مورخه 1401/09/22 در دفتر دکتر خامی مدیرعامل هلدینگ سمگا برگزار گردید. در این جلسه دکتر علیرضایی مدیرعامل شرکت ، گزارشی از روند پیشرفت پروژه ها ، اقدامات انجام شده و سایر موارد کلی شرکت ارائه گردید.

تاریخ انتشار : 1401/09/22