مهندس کشت پور شهردار منطقه ۲ تهران از پروژه اداری تجاری و پارکینک مکانیزه فرهنگ ۲ بازدید کردند.


مهندس کشت پور شهردار منطقه ۲ تهران از پروژه اداری تجاری و پارکینک مکانیزه فرهنگ ۲ بازدید کردند.

شهردار منطقه ۲ تهران در این بازدید ، ضمن اشاره به اهمیت استفاده از تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان ، از پروژه فرهنگ۲ مخصوصا در بخش پارکینگ مکانیزه بعنوان یکی از پروژه های خاص در منطقه ۲ و شهر تهران نام بردند و اظهار امیدواری کردند که وجود چنین پروژه هایی بتواند به ارتقا سطح منطقه در راستای خدمات رسانی به مردم موثر باشد.

در این بازدید آقایان مهندس کاکاخانی مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر، مهندس بلوری مدیرعامل شرکت برج خورشید پایتخت و مهندس رامبد سرپرست پروژه اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ ۲ ،  مهندس کشت پور و هیئت همراه ایشان را همراهی می کردند.

 این بازدید در روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ماه انجام شد.

تاریخ انتشار : 1397/06/21